T: +45 53 53 85 59

Persondata

Indsamling og behandling af Personoplysninger om skyldnere I inkassosager

1. Indledning

Denne redegørelse giver vi til skyldnere i inkassosager, der behandles her på kontoret.

I forbindelse med behandlingen af en inkassosag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om skyldner, hvilket ligeledes er tilfældet under eventuelle retssager, der måtte udspringe af inkassosagen.

2. Behandling af persondata

Alle virksomheder i EU er forpligtet til at overholde retningslinjerne i databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/personbeskyttelseslov, indeholder retningslinjerne for persondatabehandling.

Denne persondatopolitik er udarbejdet som information til dig, og omhandler hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer din personoplysninger, når du via vores hjemmeside, kundeforhold, i eftersagsbehandlingen eller på anden vis, afgiver personlige oplysninger til os.

3. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er den person, virksomhed, myndighed eller anden organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Dataansvarlig er:

RIECK INKASSO ApS
Østergade 4, st.
8370 Hadsten
CVR nr. 41645369
Telefon: 53 53 85 59
Mail: kontakt@rieck-inkasso.dk
Web: www.rieck-inkasso.dk

4. Personoplysninger

Begrebet personoplysninger betegnes som samtlige oplysninger om en person, som kan identificeres. Det kan således være kontaktoplysninger, for- og efternavn, adresse, e-mail, IP-adresse samt øvrige relevante oplysninger, uanset om det er kontakt til dig privat eller professionelt.

Vi indsamler kun dine oplysninger i det omfang at det er relevant for den ydelse vi leverer, eventuelt via vores samarbejdspartnere, eller for at vi kan tilbyde den optimale ydelse og service til dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. 

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte følgende kategorier:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer m.v.
 • Oplysninger om gældsforholdet og øvrige økonomiske forhold
 • Arbejdsmæssige og sociale forhold.
 • Helbredsmæssige forhold.
 • Eventuelle strafferetlige forhold.

Ovennævnte oplysninger kan vi modtage fra Dem selv enten skriftligt, i telefonsamtaler eller under retsmøder. Vi kan desuden modtage oplysningerne fra vores klient som De skylder penge, eller andre som måtte have kendskab til Deres personlige forhold (ex. advokat).

Vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser, herunder oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder databaser og sociale medier på internettet. 

Oplysningerne om dig vil blive registeret og anvendt i sagen, såfremt det er relevant for inddrivelsen af gælden – uanset hvorfra vi modtager dem. 

5. Hvorfor indhentes oplysninger?

Årsagen til at vi indhenter og registrerer personoplysningerne, er med det formål at varetage vores klients interesser og inddrive vores klients tilgodehavende. Vi indhenter således oplysninger om almindelige stamdata, herunder CPR-nummer, for at kunne identificere og lokalisere dig, hvis det måtte blive nødvendigt. 

Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at foretage udlæg i eventuelle aktiver og kræve dem solgt på tvangsauktion.

Vi vil dog kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som du selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient. 

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om dig til:

 • Kreditor.
 • Domstolene.
 • Godkendte inkassokonsulenter.
 • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten.
 • Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag.
 • Din udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende.
 • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv.
 • Kreditoplysningsbureauer. 

6. Er det lovligt at indhente oplysningerne?

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).

Vi har således en legitim interesse der begrunder behandlingen, som er vores klients interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende.

Det er således ikke nødvendigt at indhente dit forudgående samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig.

7. Opbevaring af personoplysninger

Det er ikke muligt nøjagtigt at bestemme hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, da det afhænger af den konkrete sag og formål, herunder hvorvidt vi risikerer at blive mødt med et krav i anledning af sagens behandling.

5 år: Som hovedregel vil vi opbevare personoplysninger inkl. CPR-nummer i op til 5 år, efter at inkassosagen er afsluttet.

10 år: Vi kan efter konkrete omstændigheder vælge at opbevare dine personoplysninger i 10 år efter at inkassosagen er endeligt afsluttet, jfr. forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4.

8. Sikring af personoplysninger

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Dine oplysninger er herved beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

9. Rettigheder

Du har ifølge Databeskyttelsesforordningen er række rettigheder ved vores behandling af oplysninger om dem.

A. Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

B. Ret til korrektion
Du har ret til at få forkerte oplysninger korrigeret.

C. Ret til sletning
I særlige tilfælde kan du få ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræder, jfr. ovenfor.

D. Ret til begrænsning af behandling
I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine data begrænset, dog undtaget opbevaring. Hvis du får ret hertil, må vi fremadrettet kun behandle oplysninger med dit samtykke, eller med henblik på sikring af retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse til vores behandling af dine oplysninger, eksempelvis i markedsføringsmæssig henseende.

F. Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du gøre brug af dine rettigheder ift. databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

10. Ændring af persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik løbende, eksempelvis for at opfylde de til enhver tid gældende krav til lovgivningen.

11. Klage

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

12. Kontakt

Du kan altid få indsigt i hvilke oplysninger vi har i behandlingen af din sag, og vil du gøre brug af dine rettigheder i henhold til reglerne, skal du kontakte os. 


RIECK INKASSO ApS

Østergade 4, st.

8370 Hadsten

CVR nr. 41645369

Telefon: 53 53 85 59

Mail: kontakt@rieck-inkasso.dk

Web: www.rieck-inkasso.dk


Dine persondata sikres både teknisk, juridisk og organisatorisk for at begrænse tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.